Grønt skifte og naturen

Grønt skifte og naturen

bookmark

Utspørring av de politiske partiene

tirsdag 29. august 2017, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Kan vi være sikre på at «det grønne skiftet» blir grønt?
Er naturen og naturvernet glemt i det grønne skiftet?  
Tar valg av virkemidler for å få ned klimautslipp tilstrekkelig hensyn til effekter på det biologisk mangfoldet?
Styres det grønne skiftet for mye av økonomiske interesser?
Utspørring av og debatt med de politiske partiene.

Møteleder: Christian Steel, generalsekretær i Sabima

AP:  Agnes Nærland Viljugrein, leder for AUF, Oslo
Høyre:  Øystein Sundelin, bystyremedlem i Oslo
SV:  Arne Nævra, 1. stortingskandidat for Buskerud
Venstre:  Tord Hustveit, leder Unge Venstre
SP:  Marta Tærud, 2. stortingskandidat for Akershus
Rødt:  Marie Sneve Martinussen, nestleder i partiet
KrF:  Sigmund Vefring, nestleder i Oslo
MDG:  Kristin Antun, 2. stortingskandidat for Akershus
FrP:  Stiller ikke

Møtet vil bli strømmet på direkten og også for ettertid.

«Det grønne skiftet» ble kåret av Språkrådet til årets ord i 2015 og elskes av politikere over hele fargeskalaen fra rødt til blått.  Ordene gir utelukkende positive assosiasjoner. Vi ser frodig natur og lykkelige mennesker som bor og vandrer mellom trær og blomster der småfugler synger og biene summer.

Vår nåværende regjering definerer uttrykket slik: «–omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag».

Går vi nærmer inn i hva våre politikere mer konkret legger i uttrykket blekner bildet av grønn natur. Det er kun klimatiltak det snakkes om. Og gjerne som utgangspunkt for nye arbeidsplasser.

Kraftige klimatiltak er tvingende nødvendig. Men klimautslipp er ikke den eneste alvorlige trussel mot «naturens tålegrenser»

Antall dyre- og plantearter på kloden er i bekymringsfull tilbakegang. Bare i Norge anses nær 2400 arter som direkte truet. Årsaken er først og fremst at menneskelige inngrep reduserer både omfanget av og kvaliteten i disse artenes naturlige leveområder.

Naturområder for friluftsliv som bygger helse og livskvalitet, er under press. Forskning viser klart at naturopplevelser med fravær av støy og stress er avgjørende motivasjon til å komme seg ut.

En politikk for et reelt grønt skifte må derfor baseres på virkemidler som møter presset mot naturens tålegrenser fra flere menneskeskapte trusler enn bare fra klimautslippene. Og ikke minst: de virkemidler som skal brukes må underlegges en helhetsanalyse. I tillegg til å ha en klar dokumentert effekt på det problemet de er innrettet mot, må en kjenne til og ta hensyn til effekter på de andre av truslene mot naturen.

Disse spørsmålene vi vil stille partirepresentantene på møtet:

Hva har ditt parti gjort i inneværende stortingsperiode for å stoppe reduksjonen av biologisk mangfold og uberørte naturområder?
Mener ditt parti at det i dag tas tilstrekkelig hensyn til effekten på andre grønne verdier ved valg og utforming av klimatiltak?
Mener ditt parti at det trengs en økt innsats for å bevare biologisk mangfold?
Hva er ditt partis politikk?
Mener ditt parti at det trengs økt innsats for å sikre naturområder for friluftformål?
Hva er ditt partis politikk?
Mener ditt parti at næringsinteresser påvirker politikken for det grønne skiftet i: for liten grad, passe, for stor grad

Gjennomføringsramme for møtet:
Tidsramme:  kl. 18 – kl. 20
Partiene vil innledningsvis få 3 minutter til en kort presentasjon av sitt hovedsyn.
Ordstyrer vil deretter stille spørsmål til partiene og lede den videre debatten.
Salen vil slippe til med spørsmål og kommentarer i siste del av møtet.
Til slutt vil partiene vil få anledning til en kort sluttkommentar.

Ingen arrangement