Autonomi kontra omsorg?

bookmark

Om dilemmaer i tungpsykiatrien

lørdag 9. desember 2023, kl. 09:30 til kl. 13:30

Sal: Wergeland

Arrangør: USN – Forskningsgruppe for politisk kultur

Inngang: Gratis - informasjon om påmelding kommer

Seminaret vil drøfte psykiatripolitikken i Norge, med særlig henblikk på nedbyggingen av døgnplasser og lovgivningen rundt tvangsbruk. De siste 50 årene har det foregått en drastisk nedbygging av antall døgnplasser i psykiatrien, med en reduksjon på 80% i antallet døgnplasser pr. innbygger. I stedet har kommunene i vid utstrekning fått ansvar for å bosette mennesker med psykiske lidelser i kjølvannet av sykehusbehandling. Idealet har vært å redusere stigmatisering og institusjonalisering, styrke respekten for pasientenes menneskerettigheter og bidra til økt integrasjon i samfunnet. Av tilsvarende grunner har man modifisert tvangslovgivningen slik at det mot pasienter med samtykkekompetanse bare kan brukes tvang ved akutt fare for liv og helse.

Intensjonene bak disse reformene har utvilsomt vært de beste, og for noen pasienter har det sikkert ført til økt livskvalitet. Helhetsbildet fortoner seg imidlertid mer og mer bekymringsfullt, både med hensyn til den enkelte pasients faktiske muligheter for et verdig liv og for samfunnsvernet. Hvordan skal vi som samfunn balansere hensynet til pasientenes autonomi med deres behov for omsorg? Hvordan skal vi best ivareta samfunnsvernet i møte pasienter som kan være farlige, uten å stigmatisere psykisk syke generelt og uten å vende tilbake til tidligere tiders vidtgående innesperring «for sikkerhets skyld»?

Program

09.30–09.50 Kai Østberg, professor i historie USN:
Fra én grøft til en annen. Tanker fra en pårørende om de psykiatripolitiske utopier som har rådet grunnen siden nedleggelsen av Reitgjerdet.

09.50–10.10 Randi Rosenqvist, pensjonert rettspsykiater:
Idealer og realiteter i behandlingen av de sykeste. Hva må gjøres?

10.10–10.30 Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin og direktør i Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten)
Kongsberg-drapene og samfunnsvernet innenfor psykisk helse: Om erfaringer med psykotiske pasienter med økt voldsrisiko utenfor institusjon.

10.30–10.40 Pause

10.40–11.00 Stortingsrepresentant Tone Trøen (H), leder i Helse- og omsorgskomiteen:
Hva har vært tanken bak nedbygging av døgnplasser og innstramming av tvangsbruk – og hva er Høyres planer framover?

11.00–11.20 Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt):
En radikal visjon for ivaretagelse av de sykeste – og av samfunnsvernet.

11.20–11.40 Pause med servering av bakverk

11.40–12.00 Joachim Kjennerud, seniorrådgiver i Mental Helse:
Argumentene for en human psykiatripolitikk, med respekt for pasientens autonomi.

12.00–13.00 Spørsmål og debatt. Innledere og salen.
Debattleder: Førsteamanuensis Eirik Brazier, USN